چاپ مقاله ژورنال ISI دکتر فرشید جعفریان با همکاری محققین ایتالیایی - سایت معاونت پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 19 فروردین 1398

چاپ مقاله ژورنال ISI دکتر فرشید جعفریان با همکاری محققین ایتالیایی

طی پروژه مشترک به عمل آمده در مرکز آموزش عالی محلات و دانشگاه Della Calabria در کشور ایتالیا، مقاله ژورنال آقای دکتر فرشید جعفریان با محققین ایتالیایی در مجله Simulation Modelling Practice and Theory در انتشارات Elsevier  در سال 2019 به چاپ رسید. عنوان و آدرس مقاله در قسمت زیر قابل دسترس می باشد.

 

New strategies for improvement of numerical model accuracy in machining of nickel-based alloy