دستگاه میکروسختی سنج - سایت معاونت پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

دستگاه میکروسختی سنج

دستگاه میکروسختی سنج ساخت شرکت KOOPA  می باشد و با قابلیت حرکت میز در راستای محور X و Y و با دقت 10 میکرومتر می باشد. این دستگاه مناسب اندازه گیری منحتی تغییرات میکروسختی در قطعات و همچنین اندازه گیری میکروسختی فازها (حداقل بارگذاری 10 گرم) می باشد.