مقالات منتشر شده - سایت معاونت پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

مقالات منتشر شده

مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی در سال 1395

نویسندگانعنوان مقالهعنوان نشریه / کنفرانس
Farshid Jafarian Experimental Investigation to Optimize Tool Life and Surface Roughness in Inconel 718 Machining Materials and Manufacturing Processes
Farshid Jafarian Identification of new material model for machining simulation of Inconel 718 alloy and the effect of tool edge geometry on microstructure changes Simulation Modelling Practice and Theory

مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی در سال 1394

نویسندگانعنوان مقالهعنوان نشریه / کنفرانس
S Klavzar, M J Nadjafi-Arani Cut method: update on recent developments and equivalence of independent approaches Current Organic Chemistry
KC Das, MJ Nadjafi-Arani Comparison between the Szeged index and the eccentric connectivity index Discrete Applied Mathematics
D Heidari, M Amooshahi Enumeration Of Gamma-Groups Of Finite Order Discussiones Mathematicae: General Algebra & Applications
Hamed Jafari, Et. Al. Fuzzy Mathematical Modeling Approach for the Nurse Scheduling Problem: A Case Study International Journal of Fuzzy Systems
MJ Nadjafi-Arani Relations between distance–based and degree–based topological indices Applied Mathematics and Computation
Majid Sabokrouh Experimental study of the weld microstructure properties in assembling of natural gas transmission pipelines Journal of Engineering Manufacture
MJ Nadjafi-Arani Characterisation of forests with trivial game domination numbers Journal of Combinatorial Optimization
حامد جعفری ، مجید سلطانی ، محمد حسین حقیقی مدل بازی استکلبرگ برای تصمیمات قیمت گذاری در زنجیره تامین دوکاناله در شرایط وجود امکان فروش اینترنتی کنفرانس بهینه سازی تصمیم گیری
حامد جعفری ، محمد حسین حقیقی ارایه مدل برنامه ریزی عدد صحیح و الگوریتم شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی شیفت های کاری پرستاران کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
حامد جعفری ، مهدی الله یاری بیک ، محمد حسین حقیقی ، مجید سلطانی رویکرد نظریه بازی های برای تصمیمات قیمت گذاری دو محصول جایگزین در زنجیره تامین دو سطحی در شرایط وجود امکان فروش اینترنتی کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری
حامد جعفری ، مهدی الله یاری بیک ، مجید سلطانی ارایه یک مدل بازی خرده فروش استکابرگ برای تصمیمات قیمت گذاری دو محصول جایگزین در یک زنجیره تامین دوسطحی در شرایط وجود امکان فروش اینترنتی کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات دانشگاه فردوسی مشهد